Privacy verklaring

.

Privacyverklaring van
USA Sportaccommodatie BV
Fahrenheitstraat 3
7461 JA Rijssen
Kvk : 06052524

Verplichte privacyverklaring:
Als u een abonnement neemt, een abonnement wilt afsluiten, interesse uit op onze website of reageert op de sociale media van USA Sportaccommodatie dan hebben wij uw
persoonsgegevens nodig. Over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan willen en moeten we transparant zijn. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leven we
de wet – en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG) na. Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij van u verwerken en
waarom en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. USA Sportaccommodatie BV behoudt het recht om deze privacyverklaring op ieder moment
te wijzigen. Deze wijzigingen zullen altijd op onze website (www.usa-rijssen.nl) aangepast worden, zodat het voor u ten aller tijden inzichtelijk is.

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:
USA Sportaccommodatie BV verwerkt persoonsgegevens ( alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon). Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect
tot uw persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een abonnement verwerken wij in ieder geval uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer(s),
e-mailadres en Ibannummer. Uitsluitend om een toegangscontrole te kunnen uitvoeren worden ter plekke een pasfoto (met de webcam) en een vingerafdruk (15 meetpunten) van u
afgenomen. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een lidnummer. Daarnaast worden uw bezoeken aan USA Sportaccommodatie BV geregistreerd en is het type abonnement dat u
afneemt zichtbaar in onze ledenadministratie. Indien u een fitheidstest door ons laat afnemen zullen deze gegevens tevens worden opgeslagen in ons ledensysteem, u moet dan denken aan
lichaamslengte, lichaamsgewicht, vetpercentage, spiermassa, vochtpercentage en bloeddruk. Door een app te downloaden (COMPEDFIT) kunt u zelf deze gegevens inzien en indien
gewenst een plaats reserveren voor verschillende groepslessen die door USA Sportaccommodatie BV worden verzorgt. U logt in d.m.v. het intoetsen van uw lidnummer en
postcode.

Website / Social media:
Van bezoekers van onze website worden ook persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die u op de contactpagina zelf invult, zoals e-mailadres, naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer. De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door USA
Sportaccommodatie BV verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult zoals, uw e-mailadres, naam,
adres, woonplaats en een telefoonnummer.

Doelstelling van het verwerken van uw gegevens:
USA Sportaccommodatie BV verwerkt uw gegevens om onze fitnessdiensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschap waardoor u toegang krijgt tot onze club,
het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen en versturen / incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door u ingevulde gegevens bij
specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening, denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die u invult in de app (COMPEDFIT) waardoor wij u kunnen helpen met het
realiseren van uw doel.

USA Sportaccommodatie BV verwerkt uw gegevens om je hoofdzakelijk telefonisch, per email of per brief te informeren. U ontvangt informatie over uw abonnement waarvoor u zich
niet kunt afmelden. Ook ontvangt u informatie over gelijksoortige producten en diensten, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s, voedingsschema’s of belangrijke
informatie omtrent groepslessen.

Als u contact met ons opneemt of wij contact opnemen met u per telefoon, e-mail, via social media, chat of andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen
medewerkers van USA Sportaccommodatie BV later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover dat contact ging. Zo kunnen we u sneller en beter helpen!
USA Sportaccommodatie BV kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld als een daartoe
bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe wij omgaan met de beveiliging van uw gegevens:
USA Sportaccommodatie BV zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen o.a. verlies,
vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij o.a. door het nemen van
fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet voor alle medewerkers van USA
Sportaccommodatie zichtbaar zijn. Ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Het bewaren van uw gegevens:
USA Sportaccommodatie BV bewaard uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan
wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een lidmaatschap bij USA Sportaccommodatie BV hebt dan bewaren wij uw gegevens
in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw gegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

De verwerking van gegevens bij gebruik maken van diensten van derden:
USA Sportaccommodatie BV maakt gebruik van diensten van andere partijen maar gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy. Werkzaamheden waarbij derde
partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing,  marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties,
ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

Kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een
beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de
verschillende rechten.

Inzage gegevens:
U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens:
U hebt recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens:
U kunt verzoeken om uw persoonsgevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld of verwerkt, omdat u uw toestemming intrekt, omdat u succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking, omdat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking:
U hebt recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van
persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien USA Sportaccommodatie BV de
gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op
het bezwaar. U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid van gegevens:
U hebt recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere
dienstverlener. De gegevens zullen in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op
toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking
U hebt altijd recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang
of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht USA Sportaccommodatie BV die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van USA Sportaccommodatie BV of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen. Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten dan doet u dat per post:
USA Sportaccommodatie BV
Fahrenheitstraat 3
7461 JA Rijssen
tav directie.